Drawn

emoji_events

6-7 Feb.

1 winner - Drawn on 7 Feb. 18:03

GaadiyaApp

GaadiyaApp

Facebook contest Facebook Logo

The contest

ޖުމްލައިގަ ރަނގަޅަށް ފިލި ޖަހާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ނަސީބު ވެރި ފަރާތަށް ހިލޭ ދަތުރެއް ކުރެވޭ ކޫޕަނެއް ފޮނުވާނެ. މި ޖުމްލައިގަ ފިލިޖެހުން އޮންނާނީ 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 11:00 އާ ހަމައަށް ޖަވާބު ލިޔާނީ ކޮމެންޓްގަ ބައިގަ GaadiyaApp (iPhone): https://apps.apple.com/app/gaadiyaapp/id1661914840 GaadiyaApp (Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bollard.gaadiya

The winners

Congratulations to the winners!

  • 1st

    @Jack Aly

    “ބަސްނުވިކޭ އޮޑީގެ ދިނރުބާކޮޅަށް ނާރާށެވެ.”

Ready to grow your network?

Try Lukky for free!

© 2023 Lukky